faire alarm

انواع شستی‌های اعلام حریق

شستي‌های اعلام حريق که با شكسته شدن شيشه‌های آن يا تلق‌های قابل انعطاف فعال می‌شوند ودرمدت ٢ ثانيه آژيرها را به صدا درمی‌آورند، خيلی راحت توسط شخص انجام می‌پذيرد. نوع شيشه انتخابی
نبايستی آسيبی به دست وارد نمايد.

محل مناسب جهت نصب شستی :

 • درمسيرتمامی خروجی‌ها، پله‌ها که به مكان امن بازمی‌شوند.
 • حداکثرفاصله برای رسيدن به شستي از٣٠ مشتربيشترنباشد.
 • شستی‌ها معمولاً درارتفاع ۴/١ متری ازکف تمام شده نصب مي‌گردند.
 • شستی‌ها بايد به صورت روکاريا نيمه توکارومتضاد با رنگ محل (قرمز) به طوري كه ازفاصله دورقابل مشاهده باشد، نصب گردد.
 • شستی‌ها را می‌توان دريك زون مستقل قرارداد و همچنين می‌توان درمدارهمان طبقه قرار داد.
 • نحوه عملكرد کليه شستی‌ها يكسان بوده مگر اینکه تصرف خاصی باشد که عملكرد آن متفاوت باشد.

  ٢ . وسايل هشداردهنده

  جهت آگاهی متصرفين ساختمان‌ها ازوقوع حريق، تجهيزات هشداردهنده حريق دربخش‌های مختلف بنا نصب می‌شود که به دوشكل سمعي وبصری می‌باشند.

  الف . وسايل سمعي (آژيرها و زنگ‌ها)

انواع آژيرها و زنگ‌ها :

وسايل سمعي بايد مشخصات زيررا داشته باشد:
1. رديف فرآانس : ۵٠٠ تا ١٠٠٠ هرتز باشد.
2. حداقل سطح صوت : ۶۵ دسيبل يا ۵ دسيبل بيشتراز حداکثر همهمه موجود درفضا باشد.
3. دراتاق‌های خواب درمحل تختخواب حداقل ٧۵ دسيبل صوت ايجاد نمايد.

انواع وسايل هشداردهنده سمعي

١ . بيزربا صدای ضعيف
جهت آگاهی ازوجود نقص درسيستم و يا قطع مدار وباز شدن کاشف‌ها اين صدا ازدرون تابل کنترل مرکزی
حريق شنيده می‌شود.

2. زنگ با صدای متوسط

3.سيرن يا آژير

۴ .آژيرالكترونيكي : با تنوع زياد درسطح صوت وفرآانس وتن صدا.

انتخاب يكی ازچند نوع هشداردهنده‌های فوق بستگی به عوامل زير دارد:

١)  صدای هشداردهنده بايد بالاترازهمهمه موجود درفضا و کاملاً قابل شنيدن باشد.
٢) تن صدای هشداردهنده‌های اعلام حريق بايد متمايزازصدای ديگروسايل هشداری باشد.
٣) نوع هشداردهنده بايد متناسب با فضا ومتصرفان درنظرگرفته شود.
۴) سرو صدای هشداردهنده بايد متناسب با موقعيت کاربری وقابل شنيدن باشد.
۵) آژيرها بايستی حداقل دردومداربرنامه ريزی گردد که درصورت بروزاشكال دريك مدار، مدار دومی آماده بكارباشد.
۶) نبايستی آژيرها را داخل اتاق‌ها نصب نمود.

وسايل هشداردهنده بصری وکاربرد آن‌ها : (چراغ‌های نشانگر و چراغ‌های چشمك زن)

١) درفضاهايی که صدای بلند زنگ موجب ناراحتی شديد افراد خواهد شد يا افراد ناشنوا حضور يا تردد دارند لازم است هشداردهنده بصری مناسب نصب گردد.

٢) چراغ‌های نشانگر براي يافتن سريع مكان حريق زده.

٣) برای پيدا کردن سريع مكان حريق زده وکاهش تعداد زون‌ها ZONES ازچراغ‌های نشانگربا نصب
در بالای درب ورودی مكان استفاده مي‌شود.

نوع عملكرد وسايل هشداردهنده سمعي وبصري حريق
١. هشدارعمومي: دراين حالت کليه آژيرهای موجود درساختمان همزمان به صدادرمی‌آيند.
٢. هشدارمنطقه‌ای: دراين حالت آژيرفقط درمنطقه حريق زده به صدادرمی‌آيد.
٣. هشدارمرحله‌ای: دراين حالت سيستم هشداردهنده ابتدا درمحل تجمع افراد مسئول به مدت معين
(حداکثردودقيقه ) وسپس کليه قسمت‌ها به صدادرمی‌آيد.

سرويس و نگهداری و بازديدهای دوره‌ای سيستم‌های کشف و اعلام حريق

سرويس و نگهداری و بازديدهای دوره‌ای سيستم‌های کشف و اعلام حريق

برای افزایش عمر سیستم اعلام حریق و اطمینان از رفع به موقع هرگونه نقص، بازدید دوره‌ای سیستم اعلام حریق و خدمات سرویس و نگهداری آن‌ها بسیار ضروری است. سیستمی که نگهداری نشود، نمی‌تواند از جان و مال اشخاص محافظت کند. سرویس و نگهداری منظم بسته به ارزیابی خطر آتش سوزی  باید حداقل دو الی سه بار در سال یا هر سه ماه یکبار انجام شود. شرکت آتریا ایمن کار با داشتن پرسنلی مجرب و حرفه‌ای و با بالاترین استانداردهای ممکن آموزش دیده اند و می توانند مطابق با قوانین و مقررات سیستم شما را سرویس کنند. مهندسین ما در مورد تمام سیستم‌های اعلام حریق و بیشترین آدرس پذیری پروتکل‌های سیستم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و هر مهندس طیف گسترده‌ای از قطعات یدکی و جایگزین و همچنین تجهیزات برنامه نویسی و تشخیصی را برای اطمینان از دریافت بهترین خدمات ممکن با بهترین قیمت ممکن حمل می‌کند. در ادامه به تشریح مواردی که در هر مراحل از سرویس و نگهداری سیستم‌های کشف و اعلان حریق باید مورد توجه قرار گیرد، بیان شده است:

آزمايش هفتگی :

چند کاشف وشستی را آزمايش کنيد
اتصالات باتری وکارآن را آزمايش کنيد
سيستم هشداردهنده ( آژيرها وزنگ‌ها) را آزمايش کنيد
ثبت نتايج و پيگيری جهت رفع اشكالات موجود

آزمايش ماهانه:

– ازآماده به كاربودن دستگاه مرکزی اطمينان حاصل نمائيد
– کليه نشانگرها آماده به كار باشند
– باطری‌ها آماده باشند
– کليه دتكتورهای حرارتی، دودی، شعله‍ای آماده به كارباشند
– کليه شستی‌ها وسيستم‌های هشداردهنده آماده به كارباشند
– منابع تغذيه اعم ازبرق شهر و باطری‌ها آماده به كارباشند

آزمايش فصلی:

– بررسی موارد ثبت شده سيستم واقدام درجهت رفع آن‌ها
– آزمايش چند کاشف بطورانتخابی
– آزمايش اجزای منبع تغذيه
– آزمايش چند آژير به طورانتخابی آزمايش دستگاه مرکزی اعلام حريق
– آزمايش و بررسی کليه اتصالات ( کابل‌ها و سيم‌ها) درجعبه تقسيم

آزمایش‌های شش ماهه:

– کليه فيوزهای داخل دستگاه مرکزي سالم باشند
– باطری‌های قابل شارژ آماده به كارباشد
– کليه نشانگرها سالم وآماده به كارباشند
– تعدادی از دتكتورهای دودی، حرارتی، شعله‌ای آزمايش و ازآماده به كاربودن آن‌ها اطمينان حاصل نمائيد
– تعدادی از شستی‌های اعلام حريق آزمايش و آماده به كارباشند

آزمايش سالانه :

– کل سيستم‌های هشداردهنده (سمعی وبصری) آزمايش و آماده به كارباشند
– منابع تغذيه دستگاه مرکزی آماده به كارباشند
– کليه چراغ‌ها ونشانگرها آزمايش وآماده به كارباشند
– تعدادی ازدتكتورهای دودی کاليبره شده وازآماده به كاربودن آن‌ها اطمينان حاصل نمائيد
– باطری‌ها به مدت دوساعت تخليه وسپس شارژمجدد شود
– باطری‌ها حداکثربعد از چهارسال تعويض شوند

آزمايش‌های پنج ساله :

– دوکاشف حرارتی ثابت را بازکرده، جهت آزمايش کلی به کارخانه ارسال شود ودوکاشف جايگزين نمايند، درصورت وجود مشكل پس ازآزمايش، کليه کاشف‌های حرارتی را بايستی تعويض نمايند
– بررسی تاريخ نصب سيستم
– بررسی تاريخ آخرين آزمايش کاشف‌های حرارتی

مرکز کنترل حریق

تابلو مرکزی کنترل حریقCONTROL AND INDICATING EQUIPMENT

يكي ازاجزاء سيستم اعلام حريق، تابلو کنترل مرکزی حريق است که نقش مهمی درکنترل کليه اجزاء سيستم وعملكرد آن‌ها دارد و بايستی حداقل دارای قابليت‌های زير باشد:

1. اعلام وضعيت حريق  FIRE

وضعيت حريق درهرمنطقه، توسط چراغ کوچك قرمز و با نور کافی درروی تابلو کنترل مشخص می‌گردد و دراين وضعيت اعمالی را که ازآن خواسته شده و برنامه ريزی شده انجام می‌دهد، نظيربه صدا
درآوردن آژيرها، ثبت وضعيت حريق، ارتباط با مراکزی نظيرآتش نشاني، فعال نمودن سيستم‌های اطفاء، فشارمثبت هوا وغيره.

2. اعلام وجود نقص FUALT

تابلو کنترل بايد وجود نقص درهريك از قسمت‌های سيستم وخود را به وسيله چراغ‌های LED زرد رنگ که به ترتيب زير درنظرگرفته شده و به وسيله صدای خفيف بيزراعلام نمايد.

 • اعلام خطا درکاشف‌ها يا سيم کشی‌های هر زون.
 • اعلام خطا درمدار آژيرها و سيم کشی آن‌ها.
 • اعلام خطا درمدار باتری ذخيره تابلو.
 • اعلام خطا به هنگام قطع برق شهر.
 • اعلام خطا جهت عيب کلی درخود دستگاه.

3. چراغ LED سبزرنگ نشانگرآماده به كاربودن و سلامت دستگاه مي‌باشد.

4. راه اندازی مجدد دستگاه TEST LAMPS- RESET

تابلو کنترل مرکزی بايد دارای شستی مخصوص جهت راه اندازی مجدد دستگاه پس ازپايان هرگونه حريق و يا رفع نقص درهريك ازاجزاء سيستم باشد و دراين حالت کليه چراغ‌ها و صدای بيزر قطع می‌شود.

5. قطع صداری آژیرها SILENCE ALARM – SILENCE FUALT

تابلو کنترل مرکزی بايد داری شستی مخصوص جهت قطع صدای آژيرها و بيزرداخل دستگاه که به هنگام اشكال در دستگاه فعال شده، باشد و دراين حالت چراغ قرمز منطقه حريق زده روشن می‌ماند.

6. آزمایش دستی EVACUTION – SOUNDERS TEST

تابلو کنترل مرکزی حريق بايد دارای شستي مخصوص جهت آزمايش دستي آژيرها و اعلام وضعيت اضطراری جهت آگاهي متصرفين برای تخليه باشد.

7. حذف زون DISABLED – ENABLE

تابلو کنترل مرکزی بايد دارای شستي مخصوص جهت قطع و از مدارخارج نمودن يك يا چند زون و بالعكس وارد مدارنمودن سيستم باشد.

شارژتابلو کنترل حريق

تابلو بايد دارای شارژبا قابليت باطری موجود درداخل خود باشد.

محل نصب تابلو کنترل حريق

دستگاه بايد درمكاني مناسب، مشخص، درمعرض ديد و قابل استفاده برای نيروهای آتش نشاني و ساکنان ساختمان نصب شود. بهترين مكان برای نصب تابلو کنترل مرکزی نگهبانی‌ها يا نزديك درب‌های ورودی ساختمان است به نحوی که درمعرض صدمات فيزيكی قرارنداشته باشد.

فروش و شارژ کپسول در شرکت آتریا ایمن کار

شارژ کپسول آتش‌نشانی

کپسول آتش نشانی یکی از بهترین و کارآمدترین تجهیزات اطفاء حریق دستی در ساختمان­‌های اداری، تجاری، مسکونی، بیمارستان­‌ها، سوله­‌ها، کارگاه‌­ها و از مهم­ترین عوامل اطفاء حریق در پروژه­‌ها است. کپسول آتش‌نشانی یکی از تجهیزات آتش نشانی مفید و موثر برای کنترل حریق در اوایل آتش‌سوزی هستند و می­‌توانند در کاهش حرارت محیط، کاهش دود و جلوگیری از آتش سوزی به شما  کمک کرده و موثر باشند. تعمیرات و نگهداری سیستم‌های آتش‌نشانی شامل بررسی کپسول­‌های آتش نشانی نیز می‌­باشد. تمامی خاموش کننده­‌ها اعم از انواع مختلف آن مثل کپسول آتش نشانی پودری  Powder Fire Extinguisher، کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن یا CO2 Fire Extinguisher ، فوم، گاز و مایع باید دارای یک سری ویژگی­‌های مشترک باشند تا بتوان از آن­ها برای اطفاء حریق استفاده نمود. یکی از این ویژگی­‌ها فشار داخل محفظه می­‌باشد که باید حدود atm ۷ یا psi ۱۰۰ باشد، علاوه بر این باید برد پرتاب حداقل بین دو تا هفت متر باشد تا از نزدیکی بیش از حد به آتش هنگام عملیات اطفاء حریق جلوگیری شود. انواع کپسول‌ آتش نشانی دارای درصد راندمان هستند. راندمان در خاموش کننده‌­ها به مقدار باقی مانده از مواد داخل محفظه پس از استفاده از دستگاه می­‌باشد. پانزده درصد از مواد درون محفظه کپسول آتش نشانی پودری Powder Fire Extinguisher و پنج درصد از مواد داخل محفظه سایر کپسول‌ آتش نشانی Fire Extinguisher ، تخلیه نشده و درون محفظه باقی می‌مانند.

سرعت و زمان تخلیه کپسول‌ آتش نشانی  Fire Extinguisher نیز دارای استاندارد جهانی می‌باشد، زمان تخلیه کپسول ها نباید کوتاه باشد و فردی که از کپسول استفاده می‌کند، باید زمان کافی برای اطفاء کامل حریق داشته باشد؛ هرچه این زمان کمتر باشد امکان برگشت شعله های آتش بیشتر است.

با توجه به حساسیت کپسول‌های آتش نشانی و لزوم اطمینان از سلامت آن‌ها بسیار مهم است که بطور سالیانه مورد تست سلامت و همچنین شارژ سالیانه قرار بگیرند، کلیه امور مربوط به شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی باید بطور متناوب در زمان‌های مشخص توسط متخصصین مورد بازبینی قرار گرفته شود تا از سلامت کلیه اجزای کپسول اطمینان حاصل شود. آتریا ایمن کار با داشتن دانش روز، نیروهای باتجربه و دستگاه‌های مجهز در زمینه شارژ کپسول آتش نشانی برای شرکت‌ها، کارخانجات، تالارها، پمپ بنزین‌ها، مکان‌های تجاری، اداری، مسکونی و … فعالیت می‌نماید. این خدمات شارژ شامل موارد زیر است :

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی کربن دی اکسید Co2

 

لزوم شارژ کپسول های آتش نشانی

از مشتریان عزیزی که قصد شارژ انواع خاموش کننده‌های دستی و کپسول‌های آتش نشانی خود را دارند تقاضا می‌گردد تا به نکاتی در خصوص شارژ کپسول آتش نشانی توجه نمایند:
– براساس ابلاغیه اتحادیه در صورت استاندارد نبودن پودر موجود در کپسول و یا تخریب آن، این پودر باید تعویض گردد.
– دقت داشته باشید تا شارژ کپسول‌ها توسط شرکت ثبت شده با اساسنامه و روزنامه رسمی صورت پذیرد.
– از شرکت‌های مشاوره مورد تایید آتش نشانی مشاوره بگیرید تا به مشکل برنخورید و با بالاترین کیفیت خدمات دریافت نمایید.
– آیا می‌دانید کپسول آتش نشانی باید به صورت سالیانه سرویس کامل شود.
– کپسول باز شود، سرویس شود، درصورت نیاز پودر خشک آن تعویض شود، گاز مجدد پر، شناسنامه و فاکتور رسمی با مهر امضاء تحویل مشتری گردد.
– بازدید کارگاه شارژ توسط مشتریان از واجبات است، و نباید از همکاران فاقد کارگاه برای شارژ کپسول آتش نشانی مراجعه کنند.

شارژ خاموش کننده آتش نشانی

شارژ گاز FM200
بر خلاف کپسول‌های آتش نشانی یا خاموش کننده‌های دستی، سیستم‌های اطفاء حریق اتوماتیک گازی برای شارژ پیچیدگی‌ها و استانداردهای متفاوتی را دارا هستند، در سیستم‌هایی که مخصوص اطفاء حریق اتوماتیک است با توجه به فشار بالای باری (فشار بالای 45 بار ) آن‌ها، در صورتی که این سیلندرها نیاز به شارژ داشته باشند باید حتما توسط یک شرکت معتبر و با امکانات به روز این کار صورت بپذیرد، در حال حاضر در ایران بیشتر امکانی که به سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک مجهز شده اند از گاز FM200 (hfc227ea) استفاده کرده اند.
شیرهایی که برای سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200 استفاده می‌شود 2 مدل هستند که به اصطلاح  Low Perssure و High Perssure هستند.در شیرهای با فشار پایین گاز FM200 با فشار 25 بار و در شیرهای با فشار بالا این فشار عموما 42 یا 75 بار خواهد بود.
پس مشخص است که با توجه به خاص بودن این شیرها و همچنین فشار بالای این گاز، کلیه امور مرتبط با شارژ گاز FM200 باید توسط تیم متخصص و مجهز آتریا ایمن کار انجام ­‌شود. با توجه به نوع اتصالات فیزیکی سیلندرهای سیستم اطفاء حریق اتوماتیک، در صورت نیاز کارفرمایان محترم، این امکان وجود دارد کلیه مراحل باز کردن سیلندر، شارژ گاز FM200 و اتصال مجدد سیلندرهای شارژ، توسط کارشناسان این شرکت صورت پذیرد.

شارژ کپسول آتش نشانی CO2
یکی از متداول ترین و رایج ترین نوع خاموش کننده‌های آتش نشانی، شارژ کپسول آتش نشانی CO2 است، دی اکسید کربن، گازی است بی‌رنگ، بی بو و غیر قابل اشتعال و سبک‌تر از هوا با چگالی 5/1 است. این گاز به این صورت است که در ابتدا یک لایه سنگین از گاز دی اکسید کربن بر روی حریق ایجاد می‌کند تا اکسیژن به حریق نرسد، سپس اکسیژن حریق را کاهش می‌دهد تا حریق خفه شود و در مرحله آخر با خاصیت خنک کنندگی گاز دی اکسید کربن حریق را سرد می‌کند.
یکی از خاصیت‌های خاموش کننده‌های CO2 این است که هیچ آسیبی به مواد موجود در معرض حریق نمی‌رساند، همچنین این گاز به علت خاصیت غیر رسانایی که دارد می‌توان برای تجهیزات الکتریکال استفاده کرد. البته باید در نظر داشت با توجه به خاصیت خنک بودن این گاز نباید بر روی تجهیزات الکتریکی داغ پاشیده شود. با توجه به تحت فشار بودن این گاز (800 الی 900 PSI ) در وزن‌های 1 الی 68 کیلوگرمی تولید می‌شود، همچنین این نوع گاز در سیستم‌های اطفاء حریق اتوماتیک که مخصوص تجهیزات الکتریکال مانند اتاق‌های برق است نیز استفاده می‌شود.
همچنین لازم به ذکر است با توجه به فشار کاری کپسول‌های CO2 که بین 160 الی 250 می‌باشد، شارژ این خاموش کننده‌ها باید با دستگاه‌های مخصوص انجام شود. در زمان شارژ حتما توصیه می‌شود که کلیه تجهیزات این نوع از خاموش کننده‌ها بررسی شود تا در زمان نیاز مشکلی برای استفاده بوجود نیاید.

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز
این نوع از کپسول‌های آتش نشانی از انواع متداول خاموش کننده‌هایی می‌باشند که برای مواد سوختی‌ای مانند کاغذ و چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به این موضوع که مواد داخل این نوع از خاموش کننده‌ها، آب و عامل فشار آن گاز ازت یا CO2 می‌باشد بسیار شبیه به کپسول آتش نشانی پودر و گاز می‌باشد.
این نوع از خاموش کننده‌ها ترکیبی از آب و گاز دی اکسید کربن می‌باشد که گاز دی اکسید کربن با توجه به قدرت خاموش کنندگی در زمان تخلیه آب قدرت خاموش کنندگی بیشتری را به آب می‌دهد. باید توجه داشت که از این نوع خاموش کننده به هیچ وجه نباید برای حریق‌هایی که شامل تجهیزات الکتریکال است استفاده شود.
قدرت پاشش این خاموش کننده‌ها بطور معمول 4 متر می‌باشد، کپسول آتش نشانی آب وگاز در وزن‌های 50،25،12،10،8،6،4 لیتری تولید می‌شود. با توجه به خاصیت خورندگی آب و همچنین زنگ زدگی فلز، جداره داخلی کلیه انواع این خاموش کننده‌ها باید بوسیله رنگ‌های ضد زنگ زدگی و یا همان اپوکسی رنگ شود تا از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که شارژ خاموش کننده آب و گاز به مانند دیگر انواع خاموش کننده‌ها هر ساله انجام شود و هر 3 سال یکبار بدنه این نوع از خاموش کننده‌ها تحت تست هیدرو استاتیک قرار گیرد.

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز
کپسول آتش نشانی پودر و گاز بر اساس نوع پودر داخلی در 3 نوع D و BC و ABC تقسیم می‌شوند پودر نوع BC برای کلاس‌های حریق B، برای انواع مواد قابل اشتعال مانند سوخت‌های فسیلی نفت و گازوئیل کلاس ABC برای حریق‌های نوع کاغذ، پنبه، چوب ،لاستیک، پلاستیک استفاده می‌شود. پودر D برای کلاس‌های حریق A+B+C استفاده می‌شود. شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز به مانند دیگر کپسول‌های باید با نهایت دقت انجام شود. در زیر به مراحل شارژ کپسول‌های پودر و گاز اشاره شده است:

 • تخلیه عملیاتی پودر
 • وزن کردن کپسول خالی
 • پر کردن پودر بر اساس حجم کپسول
 • یازدید، تست و سرویس کامل اجزای شیر شامل : سوزن، فنر، واشر و اتصالات میلاب
 • باز کردن و تمیز کاری و بررسی صحت عملکرد مانومتر (درجه ) با استفاده از دستگاه فشار
 • نصب برچسب شارژ بر روی میلاب
 • تعویض اورینگ گلویی شیر
 • بستن شیر با زاویه مناسب
 • پر کردن گاز ازت با استفاده از دستگاه شارژ استاندارد
 • تست نشتی در درون استخر آب

نکات ایمنی

 • اگر حتی یک بار پس از شارژ از کپسول استفاده کردید، باید مجددا آن را شارژ کنید. به هیچ وجه این مورد را دست کم نگیرید چرا که با کاهش مواد درون محفظه زمان تخلیه آن نیز کاهش می یابد، همچنین با کاهش مواد داخل محفظه قدرت و شدت پرتاب مواد نیز کاهش می یابد که این موضوع میتواند در هنگام بروز حوادث مشکل آفرین باشد.
 • پلمپ روی شیر ضامن باید به راحتی باز شود. پلمپ حتما باید بررسی شود، در صورتی که پلمپ روی محصول باز شده باشد باید در مورد آن کپسول تحقیق شود تا مورد استفاده قرارنگرفته باشد.
 • در صورتی که خاموش کننده دارای زنگ زدگی، لک و ترک در قسمت‌های جوشکاری یا روی بدنه داشت باید حتما هنگام سرویس یا شارژ نسبت به رفع آن اقدام شود.
 • توجه داشته باشید که پس از شارژ،‌ کپسول باید وزن شود و مقدار آن با وزن استاندارد جهانی برابر باشد. هنگام تحویل کپسول باید یک برچسب که نحوه استفاده از دستگاه را شرح می‌دهد، روکش پلاستیکی دور محفظه و یک برچسب که تاریخ دقیق آخرین شارژ و تاریخ شارژ بعدی را نمایش می‌دهد به آن متصل باشد.

سیستم اطفاء حریق دهکده ژاپن

ابتکار دهکده 200 ساله ژاپنی برای حفاظت از خود در برابر آتش

کایابوکی نو ساتو، دهکده‌ی کوچکی در استان کیوتو کشور ژاپن است که به خانه‌های روستایی سنتی‌اش با آن بام‌های پوشالی مشهور است. اما این دهکده‌ی زیبا به چیز دیگری هم شهرت دارد که آن روش منحصر به فرد و خلاقانه‌ای است که در این دهکده برای حفظ این میراث ارزشمند فرهنگی از آتش به کار گرفته شده است.

این دهکده که به دهکده‌ی پوشالی منطقه‌ی میاما مشهور است، بیش از هر جای دیگری در ژاپن خانه‌های بام پوشالی دارد. این مسأله باعث شده این منطقه محبوبیت زیادی در میان گردشگرانی پیدا کند که از قدم زدن در میان بیش از ۴۰ خانه‌ی بام پوشالی‌ای که در این دهکده وجود دارد و حتی سپری کردن شب در یکی از آن‌ها لذت می‌برند.

این خانه‌های زیبا، اما در برابر آتش بسیار آسیب پذیر هستند. مقامات محلی در سال ۲۰۰۰ به این موضوع پی بردند یعنی زمانی که مرکز بایگانی دهکده دچار آتش‌سوزی شد؛ بنابراین جدا از اینکه از اهالی دهکده خواسته شد همیشه گوش به زنگ باشند، تصمیم بر آن شد که یک سیستم اطفا حریق مخصوص کار گذاشته شود تا تمام دهکده را در برگیرد.

مقامات محلی، اما برای حفظ اصالت دهکده تصمیم گرفتند همه‌ی ۶۲ آبپاش سیستم اطفاء حریقی که برای محافظت از دهکده در برابر آتش نصب شد را داخل محفظه‌های مخصوصی به شکل کلبه‌های کوچک چوبی قرار دهند. با فعال شدن سیستم اطفاء حریق، این کلبه‌ها مانند یک تبدیل شونده باز می‌شوند، آبپاش‌ها رو به آسمان آب پرتاب می‌کنند و به این ترتیب همه‌ی خانه‌های روستایی غرق در آب می‌شوند.

سیستم آبپاش‌ها دو بار در سال – معمولاً در ماه‌های مه و دسامبر – امتحان می‌شود. این آزمایش آنچنان دیدنی است که به جشنواره‌ی آبپاشی کایابوکی نو ساتو شهرت یافته و بازدیدکنندگان می‌توانند در ماه‌های مه و دسامبر به این دهکده سفر کنند و از نزدیک شاهد منظره‌ی تماشایی‌ای باشند که هنگام آزمایش سیستم اطفاء حریق دهکده رقم می‌خورد. در روز‌های آفتابی آبپاش‌ها می‌توانند منظره‌ی این دهکده‌ی زیبا را به یک رنگین کمان هم مزین کنند.

 

سیستم اطفاء حریق دهکده کایابوکی نوساتو

آمار کشته شدگان سوختگی در ایران

میزان سوختگی در ایران 8 برابر متوسط جهانی

رییس انجمن سوختگی یران با اشاره به سالانه حدود ۲۰۰هزار سوختگی و مرگ ۳هزار بیمار سوخته در کشور، بر لزوم پیشگیری و اعمال اجبار در جهت پیشگیری از بروز حوادث سوختگی تاکید کرد.

متاسفانه کشور ایران از نظر آمار سوختگی در رده بالایی قرار دارد و حتی نسبت به کشورهایی که از نظر اقتصادی مشابه ما هستند، وضعیت بدتری دارد. تعداد زیادی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در سال می‌سوزند که ۳۰ هزار نفر در بیمارستان‌های سوختگی بستری می‌شوند.

سالانه ۲۰۰هزار سوختگی و ۳۰۰۰مرگ ناشی از سوختگی در کشور

وی افزود: میزان مرگ و میر در این خصوص بالا است و حدود ۳۰۰۰ نفر در طول سال بر اثر سوختگی حرارتی، الکتریکی و… فوت می‌کنند و همه این‌ها سبب شده که هزینه جاری، روانی و مالی بر کشور تحمیل شود. اکنون که با کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کنیم باید سعی کنیم از حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنیم. ما در انجمن حمایت از بیماران سوخته تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا این روز بهتر برگزار شود.

فاطمی با بیان اینکه باید سعی کنیم از حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کرد، بیان کرد: پیشگیری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. سه روش مهم در پیشگیری از سوختگی داریم. یکی اجبار است، در هیچ زمینه‌ای نیست که نیاز به پیشگیری باشد و اجبار تاثیرگذار نباشد. در کووید۱۹ اجبار به ماسک زدن، اجبار به محدودیت تردد، اجبار به تعطیلی برخی مراکز و… توانست موثر واقع شود.

سیستم‌های اطفا و اعلام حریق اجباری شود

وی با بیان اینکه شایع ترین علت سوختگی اکنون وسایل گازسوز شامل گاز پیکنیکی، گازهای کپسولی و…هستند، افزود: اگر سیستم‌های اطفا و اعلام حریق اجباری شود و مدارس استاندارد سازی شود و… پیشگیری ممکن است. دومین اقدام مهم برای پیشگیری، استانداردسازی است؛ یعنی وسایل گرمایشی، مدارس و… استاندارد باشد و مهندسین باید در این زمینه کمک کنند تا بدون نیاز به انسان، وسایل به شکل اتوماتیک جلوی سوختگی را بگیرند. سومین نکته آموزش است و تا زمانی که این اقدام انجام نشود نمی‌توانیم موفق باشیم. هزینه کردن برای پیشگیری از سوختگی نوعی سرمایه‌گذاری برای سلامت است. امیدوارم روزی برسد که مردم هنگام خرید و انجام کاری به ایمنی کارشان دقت کنند.

سوختگی قابل درمان نیست

فاطمی با اشاره به اینکه شایع ترین علت سوختگی کودکان، سهل انگاری مراقبین است، تصریح کرد: اگر کودکان دچار سوختگی شوند سخت‌تر با بیماری مواجه می‌شوند. بدانید که سوختگی قابل درمان نیست، سوختگی بهبود پیدا می‌کند اما درمان نمی شود. پوست سوخته جایگزینی ندارد، با تغییر بدن فرد به واسطه سوختگی مشکلات زیادی در روابط اجتماعی، احساسی و… برایش به وجود می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه سوختگی خیلی سخت است، بیان کرد: پیشگیری خیلی ساده است و با راهکارهای ساده می‌توان با سوختگی مقابله کرد. کسانی که می‌سوزند باید بدانند که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که منابع محدودی دارد و اختصاص این منابع به سوختگی اصلا کافی نیست و باعث می‌شود درمان دچار اشکال شود، تخت و تجهیزات کافی برای اینکار نداشته باشیم، پانسمان مناسب نداشته باشیم و در نهایت در مرحله بازتوانی هم مشکلات عدیده خواهیم داشت.